20.5.2005Čáslav-přednáška

Přednáška 20.5.2006

Čáslav

Téma přednášky - mořská chemie

Pár základních pojmů
mořská sůl
hodnocení parametrů mořské soli
vývoj výrobku Trace
význam jednotlivých prvků
dávkování prvků
popis výrobků Coral-shop

Důležité :

Co potřebuje mořské akvárium ?
a koráli ?
(nejdůležitější faktory :)
kvalitní vodu
správné osvětlení
kvalitní filtraci
dobré proudění vody
přísun živin (krmiva)
správnou teplotu

Mořská voda

obsahuje asi 35 gramů rozpuštěných solí na 1 litr.

Pro zajímavost:

Oceány obsahují tolik solí, že by jejich vrstva dokázala pokrýtcelou planetu do výšky stopadesáti metrů. Obsah solí je udáván jako salinita. Salinita je celkový objem pevných látek rozpuštěných ve vodě včetně plynů, protože i ty se při nízkých teplotách přeměnují do skupenství pevného. Salinita však nezahrnuje jemné částice vodou nesené. Typická salinita mořské vody se pohybuje kolem 3,5%, což je dvěstědvacetkrát více než u běžné sladké vody. Mořská voda o salinitě 3,5% obsahuje 96,5 % čisté vody. Chemické prvky chlor, sodík, síra, hořčík, vápník a draslík tvoří 99 % všech látek rozpuštěných ve vodě. prvky, zastoupené jen ve stopových koncentracích, jsou nezbytné pro správnou funkci organismů. Salinita je udávána v promilích (35 prom.) Salinita je odlišná v různých místech. Na otevřeném moři dosahuje hodnot od 33 do 38 %o. Ve vnitrozemských mořích mohou být rozdíly salinity obrovské. Salinita sladké vody je asi 0,8 %o. Nejkvalitnější vody z kohoutku je asi 0,6%o. Balená voda má asi 0,3 %o. Uvádí se rovněž v ppm (miliontinách).
Hustota mořské vody
čistá voda má při 4 st.Celsia hustotu tisíc gramů na centimetr krychlový.
mořská voda má hustotu 1,022 - 1,030 v závislosti na salinitě.
Hustota mořské vody vzrůstá se snižující teplotou až k bodu mrazu, kterého dosahuje při -1,9 st.Celsia. Cirkulace mořské vody ve vertikálním směru probíhá právě díky rozdílům v její hustotě. Vodní masa s vyšší hustotou klesá do hlubin a naopak voda s nižší hustotou stoupá k hladině. Vliv tlaku je téměř zanedbatelný, neboť se projevuje jen v extrémních hlubinách - v podmořských příkopech - hustotu vody významně ovlivnuje jen teplota a salinita.
Zákon konstantních proporcí
říká, že poměr zastoupení jednotlivých rozpuštěných látek a prvků ve vodě je ve všech částech oceánu stejný a nezávisí na salinitě. Oceán je velmi dobře promíchán. Chlorinita nejsnadněji změřitelnou hodnotou. V hojné míře je v mořské vodě zastoupen chloridový aniont Cl- Chloridový aniont tvoří 55,04 % celkového množství všech rozpuštěných látek v jakémkoli vzorku mořské vody. Obsah chloridových aniontů může být změřen přesně moderními oceánografickými přístroji. Jedním z nich je salinometr, který měří el.vodivost mořské vody. Kvalitní přístroj dokáže změřit salinitu s odchylkou pouze 0,003 promile. Díky solím je mořská voda velmi korozivá - dokáže rychle rozpouštět ionty kovů z různých slitin. - mosaz, pozink, hliník,- osvětlení - Al, mosazná spona v akváriu, šroubek….. jedovaté … !!!! jeden malý šroubek dokáže zabít korály a korálnatce v akváriu. z praxe-- úlomek elektrikářské čokolády 1 dvojice (mosaz) dokázala zabít korály ve 400 litrovém akváriu za pár týdnů. Lze použít titan (např pro chladící agregáty) Základem úspěchu je použití dobré mořské soli a čisté vody bez přísad. Vodovodní voda - obsah dusičnanů, pesticidů, fosfátů, kyseliny křemičité, bakterie,atd. Dolévání vodovodní vody se nevyplácí - hrozí záhuba všech bezobratlých a korálů. Z akvária se voda odpařuje bez škodlivin a různých solí - voda se zahušťuje, dolitím demi vody zaručíme správný biologický provoz v akváriu. Doléváním vody z kohoutku riskujeme koncentrování všech škodlivých látek tekoucích z vodovodu a jejich kumulaci v akváriu. To vede k nevyhnutelné katastrofě v podobě úmrtí korálů apod- nakumulování nečistot přes určitou hranici. Používejte vodu z reversní osmózy - reversní osmóza : odstraňuje kromě solí, bakterie, pesticidy, dusičnany, viry, spory hub, fosfáty, atd… Je to molekulární síto, které propustí pouze molekulu vody, ne její sloučeniny- škodliviny, které vždy mají větší molekulu.
Stopové prvky
vedle hlavních součástí - uhlíku, kyslíku, dusíku, vodíku, síry, fosforu, potřebují všechny živé organismy ještě velké množství minerálních látek. železo, hořčík, vápník, jód, apod, ale také jedovaté těžké kovy, jako kobalt, mě'd, mangan, zinek. Je to jenom otázka dávkování. Pro růst skeletů je třeba i stroncium, které používají živočichové při stavbě skeletů spolu s vápenatým karbonátem. Hans Baensch udává, že stroncium po 36 hodinách v akváriu již není volné k dispozici. Fossa uvádí , že Sr ubývá z vody nejprve rychleji a po 6 měsících lze naměřit 1 mg/l … neříká však na jakou hodnotu klesne např po 1 týdnu. Tady chci podotknout, že je důležité pravidelné denní dávkování prvků do vody. O stopových prvcích chci mluvit podrobněji později.
Karbonátový systém
Karbonátová tvrdost
přírodní mořská voda má uhličitanovou tvrdost mezi 7,5 - 9 st.něm. Karbonátový systém chrání oceán před výraznějšími výkyvy pH. Tento systém udržuje pH mořské vody na průměrné hodnotě 8,1 Voda reaguje s oxidem uhličitým za vzniku slabé kyseliny uhličité. Vzniká hydrogenuhličitanový aniont HCO3. Ten v dalším stupni disociace může přijít o vodíkový kationt a vznikne uhličitanový aniont CO3 2- Ten z části reaguje s vápenatými kationty - vzniká uhličitan vápenatý CaCO3. Část tohoto uhličitanu se vysráží a ukládá na mořském dně, odkud se následným rozpuštěním uvolnuje opě do moře.
V moři je spotřeba a produkce karbonátové tvrdosti díky obrovskému množství vody tak tlumená, že její hodnota zůstává přibližně konstantní. Jinak je tomu v akváriu. karbonátová tvrdost klesá protože v malém množství vody hrají biochemické procesy mnohem větší roli - proto musíme neustále vodu pufrovat. 1. - spotřeba uhličitanu vápenatého živočichy ( koráli, vápenaté řasy..) - tím snižují uhličitanovou tvrdost 2 . - při nitrifikaci - klesá obsah uhličitanů při nitrifikaci vznikájí na každý iont NH4+ který je transformován do dusičnanů, 4 ionty H+ Dusičnan se proto chová např i jako kyselina dusičná HNO3. Tyto H+ ničí pufrační systém.
Mořská sůl
Chceme-li vyrobit kvalitní mořskou vodu pro svoje akvárium, musíme použít kvalitní mořskou sůl a čistou vodu bez příměsí (nejlépe odsolenou pomocí reversní osmózy) . Jednotlivé druhy mořských solí se liší svojí kvalitou a cenou. Dobrou sůl poznáte nejprve při své úplné rrozpustnosti, nesmí zůstat žádné žlutavé zbytky po 4 - 6 hodinách, netvoří špinavou pěnu na hladině a pak chemickými testy na obsah základních prvků, které jsou její součástí. Levná sůl nebude mít například předepsaný obsah hořčíku. Ušetřené peníze vám mohou zkomplikovat udržení dobré jakosti vody. Při sníženém obsahu hořčíku bude nabourávána pufrační schopnost vody, může nastat i problém s udržením Vápníku. Doplníte-li Mg na předepsanou úroveň, situaci lze napravit.
Problémem levných solí je použití levných výchozích surovin. Levná sůl ušetří naši kapsu, ne tak mořské živočichy, kteří tím víc trpí. Mořská sůl, která je drahá, vychází z nákupu drahých surovin, které nejsou jen obchodní taktikou firem, ale jsou odrazem kvality použitých látek. Může se stát, že i základní látky mořské soli jako je hořčík nebo vápník, jehož je v mořské vodě velké množství, se v levné soli nabídne v horší kvalitě, což velmi znehodnotí výsledné parametry mořské vody. Levné suroviny obsahují totiž velké množství toxických látek,olova,cadmia,rtuti,atd,několikanásobně převyšující koncentraci v přírodní mořské vodě, to říká vše o použitelnosti této soli.
Důležité parametry mořské soli :
správný poměr použitých chemikálií
čistota vstupních chemikálií
homogenita směsi
dokonalá rozpustnost

Vývoj chemických přípravků
Před 4 lety jsme začali s výrobou chemie pro mořská akvária. Začalo to na naší prodejně - výrobou základních aditiv jako je hořčík, vápník, pufry, Sr, Jod. Pak se začal zkoušet přídavek dvojmocného železa, nějaká krmiva , pak odstraňování fosfátů. Poté jsme založili s kolegou firmu Coral-shop. Vybavila se laboratoř a zde vznikly stopové prvky, odstraňování amoniaku, výživa zooxanthel, vitamíny do vody a mořská sůl.

Trace
vznik a vývoj
Z čeho jsme vyšli :
byly využity základní poznatky z vědeckých prací o složení těla živočichů. Vycházeli jsme z toho, jaké jsou koncentrace stopových prvků v tělech živočichů a jaké jsou v mořské vodě. Tyto koncentrace byly porovnány a bylo zjištěno, které prvky organismus přijímá více a které méně anebo vůbec. V těle organismů je vyšší koncentrace prvků než ve vodě - z toho je patrno, že se v tělech živ. shromažďují. Byl zjištěn faktor obohacení jednotlivých prvků v tělech organismů a to u různých skupin živočichů - především u korálů (těla korálů a jejich skelety), bezobratlých, planktonu a ostatních schránek vápenatých. Tyto údaje poskytla odborná literatura. Některé prvky však sice těla oranismů akumulovaly, ale tyto nebyly pro organismus přínosem anebo se jednalo dokonce o jedy. K tvorbě stopových prvků bylo tedy nutné brát v potaz ještě teorii toxikologie. Zjistilo se, které prvky působí jako standartní jedy anebo prudké jedy. Jako prudký jed jsou považovány prvky jako Arzen, Uran, Antimon, Stříbro, Olovo, Rtuť apod. Standartní neboli potenciální jedy jsou např. Chrom, Cadmium. Ale každý z těchto prvků hraje významnou biogenní roli v těle organismu v přesně předepsaném množství - nesmí být překročena jeho koncentrace. Proto jsou tyto prvky zařazeny do výrobku Trace, ale v přesně předepsané a velice přesně odměřené dávce. Příklad - do 50 l sudu-standard - 1 ml do Trace. Tento výčet toxických látek není úplný. ( Al a Zn není toxikologickým jedem, ale nelze jeho obsah předávkovat !!!) Takže pro zopakování uvádím, že toto 1. Stanovisko pro tvorbu Trace vycházelo z FAKTORU OBOHACENÍ organismu . Bylo nutné vyjít ze znalostí teoretické mořské biologie, ale i z experimentálních zkušeností, kdy se zkoumala a projevila se významná biogenní role některých dalších prvků např. nepřirozený přídavek dvojmocného železa, které významně ovlivnilo růst zooxantel v tělech korálů. Dosáhlo se nejen lepšího růstu, ale i vybarvení. Dále u přirozených prvků jako Molybden, Vanad, Nikl, Zinek, Cu, Selen, Cd, Mangan, Cobalt se zjišťovala reakce a růst při různých hladinách jednotlivých prvků. Bylo zjištěno, že např. Hliníkem se žádný z uvedených živočichů neobohacuje a proto se do Trace nepřidával. PROBLÉM, který se řeší a pracuje se na něm:
Předpokládá se, že významnou částí absorpce stopových prvků do organismu probíhá přes přirozené organické komplexy těchto prvků s menší či větší hmotností. (tím nemám na mysli chelatony). A je možné, že dodáním anorganického prvku blokujeme příjem organicky vázaného prvku do těla. I v akváriu je však řada organických látek a zplodin a ty umožní opožděnou biologickou absorpci. Organický zbytek naváže stopový anorganický prvek.
Při výrobě Trace se vyhýbáme, pokud je to možné, používáním chelatonů. Nadměrné množství chelatonů totiž může v akváriu škodit. U prvků, kde je použití chelatonů nevyhnutelné aplikujeme přesně spočítanou dávku chelatonu pro jeho navázání, snažíme se použít absolutní minimum chelátů. V současné době pracujeme na organických Trace, které okamžitě absorbují živočichové. Je třeba vyvarovat se sraženin - přidáním aniontu může vzniknout nerozpustná sraženina. Většina stop.prvků jsou kationty. Problém je s Fluorem, který při větších koncentracích může tvořit sraženiny. Neprokázal se nedostatek F při 3 letém testování. ( Vychází se z předpokladů, ani vědci přesně neví u některých prvků jakou má přesně roli) Byl by dobrý výzkum mezi akvaristy. Např. Iridium - velmi malá spotřeba - snad jen pár atomů/rok ?? Ale biogenní roli hraje. Přesná simulace mořské přírodní vody je téměř nemožná. Důležitou roli zde hrají organické látky, rozpuštěné plyny atd. +vitamíny Cora Vit. Převápněná voda může zamezit příjem některých stopovýchj prvků.
Zásada dávkování chemie - nedohánět deficit při zanedbání, ale postupně a pomalu dodat chybějící prvky a přísady. Naše výrobky jsou čisté a silné. Znamená to,že předávkováním můžete dočasně šokovat organismy v akváriu nadměrným dávkováním prvku, který aplikujete, ale zároveň máte jistotu, že do nádrže nezavlečete žádné nežádoucí příměsi težkých kovů nebo problematických prvků. U těch výrobků, kde je to možné, vždy uvádíme obsah nosného prvku v gramech, čímž je umožněno přesné dávkování - můžete si lehce spočítat dávku přípravku k doplnění prvku, jehož úbytek jste si změřili. Některé firmy vůbec neuvádějí. Zároveň je uvedeno doporučené týdenní dávkování, které je odvozeno z praxe. Dvě verze výrobků - standard a profi plus 5/100 - koncentrovanější a může obsahovat více prvků nebo nosných látek Tekutý vápník a hořčík dva výrobky, které doporučujeme dávkovat po předchozím testování vody. Na každé lahvi je uveden celkový obsah nosného prvku (jeho iontu) i doporučené dávkování. Mějte na paměti, že správný poměr mezi Ca a Mg je 1 : 3, 400 : 1200. Ca, Mg a Sr jsou nejdůležitejší stavební látky skeletu korálů a bezobratlých. Pro výrobu Liquid Magnesium a Calcium používáme nejčistší formu Mg i Ca. Mg je vysoce koncentrovaný, obsahuje přes 50 000 ppm kationtů hořčíku. Doplňování Mg je třeba provádět průbežně, aby nedošlo k většímu úbytku, pak bychom museli použít nadměrně vysoké dávky, které je lépe rozvrhnout na dílčí části, aplikované denně.
Strontium
důležité aditivum. Vyrábíme jej jako tekutý přípravek, který v profi verzi obsahuje 10 000 mg/l iontu stroncia. V mořské vodě je obsah Sr 8 mg/l. V Americe je zvykem jej předávkovávat až na 16 nebo 25 mg/l. Tvrdí koráli mají rychlejší přírůstky. Sr je často zanedbáváno. Při testech u zákazníků často méně než 2 mg/l nebo nula. Nejlépe jej dodávat denně nebo alespoň 2-3 x týdně. viz Baensch - po dvou dnech je Sr pryč. Přílišné předávkování stroncia může mít za následek jeho vysrážení a tím mírné snížení hodnoty pH. Vhodné je proto současné pufrování vody. Hodnotu kH je neljépe udržovat kolem hodnoty cca 10 dKH. Nedostatek - zastavení růstu korálů, příp.odumírání, kroucení tykadel u krevet….
Jód
Jód je důležitý stopový prvek. Potřebují jej hlavně korýši a koráli, obzvláště druhy jako Xenia a Anthelia. Obsah jódu v mořské vodě je asi 0,06 mg/l. Jód podporuje lepší vybarvení chovaných živočichů, jeho obsah ve vodě zamezuje bělení všech druhů korálů, má rovněž desinfenční účinky. A.Fossa - Jód potřebují k expanzivnímu růstu červené a hnědé řasy. V nově zařízených akváriích s živými kameny se objevují bujně rostoucí červené a hnědé řasy - po čase asi měsíci se jejich počet zmenšuje, vznikají holá místa ….. Pravděpodobná příčina totho je, že nastal úbytek jódu ve vodě - je nedostatek, řasy odumírají. Je spotřebováván nejen živočichy, ale také odpěňovačem a filtrací. Ozón nebo jiné oxidanty mohou zapříčinit okamžité snížení jeho hladiny ve vodě. Dávkování jódu je třeba provádět dle návodu, jeho vyšší obsah ve vodě může být škodlivý. Doporučujeme občas provést testy na obsah jódu ve vodě.
Liquid Iodine profi plus
je koncentrát, který obsahuje jód ve dvou formách v optimálním poměru. Doporučené dávkování je 5 ml/100 l vody týdně v závislosti na výsledcích testů. Jodid a jodičnan Jod je spotřebováván z vody velice rychle a doporučujeme rovněž denní dávkování anebo alespoň 2-3 x týdně.
Bor
je obsažen v mořské vodě v nízké koncentraci, ale je důležitý pro korály a mořské řasy. jeho obsah ve vodě je asi 4,4 mg/l. Úbytek bóru v akváriích není sice rychlý, ale ve více osazených nádržích může být významný. Obsah bóru lze měřit kolorimetricky. (Salifert) Nedostatek boru způsobuje vypadávání skleritů u měkkých korálů (zvláště sinul.dura). Je dodáván zvlášť jako tekuté aditivum, které je vhodné pro dohnání zjištěného úbytku boru. Ale je také součást klasických TRACE.
TRACE
nezbytný doplňek dobře fungujícího akvária
Spotřebovávají je nejen živočichové, ale také akvarijní technika - hlavně odpěňovače, případně filtrační náplně jako aktivní uhlí, iontoměniče a také jsou redukovány ozónem. Výrobek neobsahuje škodlivé těžké kovy,fosfáty,nitráty nebo silikáty. Nepodporuje růst nežádoucích řas. Nepoužíváme-li vůbec odpěňovač, snížíme dávkování Trace na minimum (např.2-4 ml/100 l). Používáme-li silný odpěňovač nebo ozonizátor, doporučuji zvýšit dávku 1,5 x. Pokud použijete v akváriu aktivní uhlí na odtranění např. zbytků léčiv, doplňte ihned po odstavení uhlí 2-3 násobnou dávku stopových prvků.
KH Buffer
pufrační schopnost vody jsme si již popsali.
pro zopakování : KH klesá spotřebou bezobratlými, korály a vápenatými řasami a také kyselými produkty metabolických procesů. Pokles KH je v akváriu přímo úměrný míře jeho osazení živočichy a někdy může být velmi rychlý. Správná hodnota se pohybuje mezi 8 - 14 st.něm. Dojde-li k poklesu pod 8, je možné doporučené dávkování zvýšit, nikdy však nad hodnotu 15 ml přípravku na 100 l vody denně. Máte-li potíže s udržením hodnoty HK, zkontrolujte obsah Mg. Snížený obsah Mg (u levných solí) způsobuje snížení pufrační schopnosti vody. KH přípravek nikdy nemíchejte před vylitím do akvária s tekutým vápníkem nebo hořčíkem, došlo by k vysrážení a snížení účinnosti.
pH Buffer
zvyšuje pH vody v akváriu i uhličitanovou tvrdost. Má jiné složení než KH buffer, které však je také na bázi uhličitanů. Při zvyšování pH je nutno dbát opatrnosti, hodnota pH by se neměla zvyšovat rychleji než 0,1-0,2 pH za 24 hod. Používá se tam, kde je třeba napravit deficit v naměřené nízké hodnotě pH.
Dispophos
přípravek určený k okamžitému odstranění fosfátů. Fosforečnany vznikají rozkladem organických látek, překrmováním a metabolickými procesy organismů. Vyšší hodnoty fosfátů způsobuje v akváriu řadu problémů - působí toxicky na ryby i ostatní živočichy a vede k nekontrolovanému růstu řas. Dávkování přípravku provádíme opakovaně 3x (lze i vícekrát) po sobě, až obsah fosforečnanů poklesna na požadovanou hodnotu. Po aplikaci se fosfáty nerozpustně vysráží, část může být zachycena na mechanickém předfiltru, část sedimentuje na dně. Nepřekračujte jednorázovou dávku, citlivější ryby mohou stresově reagovat.
Dechloram
Přípravek k okamžitému odstranění amoniaku, volného chloru a chloraminu z mořské i sladké vody. V přerybněných nádržích a při překrmení může nebezpečně narůstat obsah amoniaku a tím ohrozit život ryb - volný amoniak je pro mořské živočichy velice toxický. Zde je namístě použít Dechloram k odstranění amoniaku. Jeho použití má dvojí výhodu. 1. Okamžitě odstraníme volný amoniak z vody . 2.Absence amoniaku znamená, že nitrifikační bakterie nevytvoří dusitan NO2, ve který by se daný amoniak po čase přeměnil. Znamená to, že použitím dechloramu předcházíme vzniku zvýšené koncentrace NO2 - dusitanů. To se nám v praxi velice dobře osvědčilo hlavně při importu mořských ryb, kde jejich koncentrace byla až 200 ks na 1000 litrů. Filtrace je silná, pracuje zde 8 biologických filtrů s různou náplní a na různých principech, ale hlavně se 4 x denně aplikovala dávka Dechloramu pomocí dávkovacího čerpadla a to v dávkách 4x denně po 10 ml/100 litrů vody. Se stejnou technikou v předešlých importech byly vyšší ztráty na životech a voda vykazovala hodnoty NO2 kolem 0,1 mg/l a mírně vyšší. Při použití Dechloramu ve stejném komplexu s importovanými rybami byl NO2 neměřitelný, občas se zvedla hodnota na 0,025 mg/l. Ryby byly denně krmeny a úmrtí bylo minimální. Sloučeniny vzniklé po aplikaci přípravku jsou absolutně neškodné - podlehnou metabolickému rozkladu.
CoraFerr
Přípravek zásobuje mořskou vodu v akváriu žlutým dvojmocným železem. Používá se k podpoře růstu a výživě zooxantel - symbiotických řas, žijících v tkáni korálů a všech druhů vyšších řas (Caulerpy) i vápenných řas. V přírodní mořské vodě se nachází trojmocné železo, které nemá na vývoj zooxantel přímý vliv.
nezapomeňte
Pro svůj růst potřebují všechny tyto druhy řas také vhodné osvětlení se správným spektrem a dobou osvitu. Používáním tohoto přípravku docílíte bujného vzrůstu i sytého vybarvení řas, zabráníte jejich bělení a ztrátě pigmentace a tím odumírání korálů. Neobsahuje fosfáty, nitráty ani silikáty, které podporují růst nežádoucích řas (vláknitých, hnědých, červených slizovitých apod.)
Varianta PROFI PLUS je koncentrát a obsahuje navíc soubor stopových prvků v biologicky využitelné formě (Zn,Mn,Cu,V,Ni,Cd,Mo,Co,Se) U těchto vybraných prvků je známá biogenní role u zooxanthel a při enzymaticky řízených procesech v tkáni korálů.
Vitamíny CoraVit
jedná se o vitamíny, které přidáváme do mořské vody. V přírodní vodě jsou v měřitelné koncentraci 3 vitamíny - B1 - thiamin, H -Biotin, a B12 Cyanocobalamin - jejich koncentrace je v podstatě konstantní. V akváriu se tyto vitamíny většinou vůbec nenacházejí. Vzhledem k tomu, že nám není znám výrobce, který by tyto vitamíny přidával do mořské soli, jejich jediným - a to nedostatečným - zdrojem mohou být krmiva vyráběná z přírodních surovin.
CoraTroph
tekuté krmivo pro korály.
Je připraven především pro korály, ale je využitelný i pro ostatní bezobratlé a pro ryby, neboť jsou v něm menší kousky masa - z tdůvodu, že korálová akvária jsou smíšená. Krmivo se vyrábí z čerstvých přírodních surovin bez syntetických přísad a stabilizátorů. Čerstvé maso mořských bezobratlých - živé ústřice, chlazené krevety, jikry, apod. vysoký obsah 5 druhů řas. přírodní antioxidanty, mořský plankton, vitamíny a přírodní konzervace. Uchovávat v chladu. Krmivo obsahuje několik přírodních složek s prokázanými virocidními a bakteriocidními účinky. Mořské řasy dodávají krmivu množství stopových prvků v biologicky dostupné formě. Po nakrmení nastává aktivní reakce korálů a bezobratlých.
Mořská sůl
Vývoj soli jsme dokončili asi před dvěmi lety. Probíhaly testy chemických parametrů, pak testování v našich akváriích. Nechtěli jsme vyrábět sůl podprůměrnou a tak jsme sehnali nejčistší chemikálie pro výrobu tak aby sůl neměla nežádoucí chemické příměsi a obsahy těžkých kovů. U levnějších surovin se totiž udávají zvýšené obsahy škodlivých prvků (olova, bromu, cadmia,atd.) Bohužel však tyto suroviny jsou extrémě drahé. Výrobní náklady soli jsou vysoké - sůl bude jedna z nejdražších. Zato její kvalita vynikající. Použitelnost soli po rozpuštění, téměř okamžitá(příp.24 hodin po rozmíchání). Při aditivování soli stopovými prvky jsme vycházeli z toho, že sůl má sloučeniny v koncentracích jejichž řádový rozdíl je až 10 na 15. takže je téměř nemožné dosáhnout homogenity v práškové formě. Proto jsme se rozhodli, že stopové prvky k soli vyrobíme v kapalné formě, kde dokážeme k suché základní směsi přesně odměřit dávku stopových i vedlejších prvků. K 1 kg mořské soli se dodává 100 ml kapalné směsi stopových prvků včetně stroncia, jódu, bóru apod. Dávkování stopových prvků k suché směsi je pak dokonalé a velice přesné. Nemá obdoby u dosavadně použivaných směsí v suché formě.
ing.Josef Vala

zpět na přehled